Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Tip Marketing producten en/of diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 – Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomst
2.1 Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Tip Marketing zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Tip Marketing schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Tip Marketing opgegeven informatie, waaronder begrepen doch niet beperkt tot maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Tip Marketing zijn offerte, aanbieding en andere uitingen baseert.
2.2 Een offerte of aanbieding kan slechts zonder afwijkingen – tenzij anders overeengekomen – worden aanvaard.
2.3 Een offerte of aanbieding wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende zestig dagen of de daarin genoemde termijn.
2.4 Een offerte of aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
2.5 Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Tip Marketing gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk heeft bedongen.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat een door opdrachtgever ondertekend exemplaar voor akkoord van de door Tip Marketing gedane offerte of aanbieding door Tip Marketing is ontvangen.
2.7 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte, aanbieding of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van de uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.
2.8 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 3 – Prijs
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW NL 137373351B02) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 De offerte- of aanbiedingsprijs is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Indien deze gegevens wijzigen of anders blijken te zijn is Tip Marketing gerechtigd de prijsaanbieding eenzijdig aan te passen, met instandhouding van de overige wederzijdse contractuele verplichtingen. Indien als gevolg van de veranderde of andere gegevens Tip Marketing de opdracht redelijkerwijs niet meer kan uitvoeren, heeft Tip Marketing het recht de overeenkomst te ontbinden conform het bepaalde in artikel 11. De door Tip Marketing gemaakte kosten dienen alsdan door opdrachtgever te worden vergoed.
3.3 De prijzen zijn gebaseerd op de per datum van offerte of aanbieding geldende kostbepalende factoren. Bij verandering van deze factoren is Tip Marketing gerechtigd de prijzen te wijzigen. Vanaf de datum van de offerte is het bepaalde in 3.4 van toepassing.
3.4 Indien na de datum van de offerte wijzigingen optreden in de prijzen van de materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn of in andere prijsbepalende factoren, heeft Tip Marketing het recht de daaruit voortvloeiende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het totaal van deze aanbieding tegen het voor dat gedeelte in de aanbieding vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tip Marketing verschuldigde.
4.2 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling conform de overeengekomen betalingsregeling. Tip Marketing is gerechtigd de kosten van de gehele overeenkomst in één keer in rekening te brengen.
4.3 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren.
4.4 Tip Marketing is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan opdrachtgever een rente van 1% per maand van het openstaande bedrag te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Tip Marketing is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van opdrachtgever alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die door de verzuimde betaling zijn veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
4.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
4.6 Tip Marketing is gerechtigd bij niet tijdige of volledige betaling alle aan opdrachtgever te leveren diensten en producten op te schorten. Bij het afnemen van een hosting account is Tip Marketing gerechtigd de voor opdrachtgever geproduceerde internetsite te verwijderen van de server en verwijderd te houden tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Tip Marketing is bij het opnieuw publiceren van de site op het internet gerechtigd € 125,- set-up-kosten in rekening te brengen.

Artikel 5 – Meer- en minderwerk
5.1 Partijen kunnen meer- en minderwerk zowel mondeling als schriftelijk overeenkomen.
5.2 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Tip Marketing hetzij op verzoek of op last van opdrachtgever, hetzij op last van door opdrachtgever ingeschakelde derden boven de overeengekomen hoeveelheid te leveren producten en te verrichten diensten wordt geleverd en/of verricht.
5.3 Tip Marketing heeft het recht meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6 – Overschrijding urenprognose
6.1 Tip Marketing doet haar best om een realistisch aantal uren op te nemen in haar kostenindicatie voor de uitvoering van de te leveren dienst en/of het te leveren product. Ingeval van urenoverschrijding, brengt Tip Marketing 50% van de urenoverschrijding in rekening bij opdrachtgever. De overige 50% neemt Tip Marketing coulancehalve en geheel onverplicht voor haar eigen rekening.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden en overmacht
7.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Tip Marketing hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan opdrachtgever.
7.2 Eventuele extra kosten, die Tip Marketing moet maken in verband met onvoorziene omstandigheden die onmiddellijk handelen vereist, zullen door opdrachtgever worden vergoed.
7.3 Indien de onvoorziene omstandigheden niet onmiddellijk handelen vereist, kan opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.
7.4 Tip Marketing is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde diensten of producten of vertraging in de uitvoering, in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht bij Tip Marketing.
7.5 In geval van overmacht is Tip Marketing gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en claims van opdrachtgever en/of derden gehouden te zijn.
7.6 Ingeval van overmacht is Tip Marketing gerechtigd om nakoming van de overeenkomst voor de duur van de overmachtstoestand op te schorten.
7.7 Indien de overmachtstoestand 3 maanden of langer duurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Artikel 8 – Gewijzigde uitvoering
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de opdracht of een deel daarvan slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Tip Marketing wijst opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.

Artikel 9 – Levering
9.1 Tip Marketing zal de te leveren dienst en/of het te leveren product aan opdrachtgever zoveel mogelijk conform schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit slechts indien door Tip Marketing uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering ter plaatse waar Tip Marketing haar bedrijf uitoefent.
9.2 Tip Marketing is niet gehouden in gedeelte producten te leveren of diensten te verrichten.
9.3 Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering krachtens de overeenkomst. Opdrachtgever is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de te leveren producten en/of diensten niet in ontvangst neemt c.q. accepteert.
9.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door Tip Marketing uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.
9.5 De te leveren product of dienst zal tussen partijen gelden als geaccepteerd
§ indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
§ indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode.
9.6 In afwijking hiervan zal het product of dienst, indien opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
9.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat het product of dienst fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Tip Marketing opdrachtgever hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat het product of dienst zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
9.8 Acceptatie mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Tip Marketing om deze kleine fouten te herstellen.
9.9 Indien het product of dienst in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
9.10 Acceptatie op een der wijzen als bedoeld in artikel 9.5 heeft tot gevolg dat Tip Marketing ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van het product of dienst en, indien in voorkomend geval tevens de installatie is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie.
9.11 Indien vervoer of transmissie van de te leveren product of dienst is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en/of andere netwerken en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

Artikel 10 – Leveringstermijn
10.1 Alle door Tip Marketing genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. Tip Marketing spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Tip Marketing niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Tip Marketing wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Tip Marketing is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Tip Marketing gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Tip Marketing en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 11 – Opschorting, Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
11.1 Tip Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Tip Marketing kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
11.2 Voorts is Tip Marketing bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tip Marketing kan worden gevergd.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tip Marketing op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Tip Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4 Indien Tip Marketing tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.5 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Tip Marketing gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten en gederfde winst die daardoor direct en indirect ontstaan.
11.6 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tip Marketing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.7 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in 11.1 reeds producten en diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Tip Marketing ten aanzien van die producten of diensten in verzuim is. Bedragen die Tip Marketing vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van Tip Marketing en vrijwaring
12.1 Na levering conform het bepaalde in artikel 9 is Tip Marketing niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de producten of diensten.
12.2 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Tip Marketing beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale schadevergoeding meer bedragen dan de dekking van de verzekering van Tip Marketing, dan wel tot maximaal van het door Tip Marketing krachtens de overeenkomst te ontvangen bedrag ingeval van nakoming daarvan, zulks met een maximum van € 10.000,00.
12.3 Aansprakelijkheid van Tip Marketing voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Tip Marketing voorgeschreven zaken, materialen, producten of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Tip Marketing voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Tip Marketing voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of dienst dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Tip Marketing geleverde producten of diensten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van opdrachtgever
13.1 Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken in of ongeschiktheid van producten of diensten die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
13.2 Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde, verplicht gestelde of voorgeschreven producten of diensten en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
13.3 Indien opdrachtgever één of meer afspraken niet nakomt, is hij gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden.
13.4 Indien opdrachtgever de verleende opdracht annuleert en/of wijzigt, is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Tip Marketing de daaruit voortvloeiende schade waaronder winstderving, aan Tip Marketing te betalen.

Artikel 14 – Geheimhouding
14.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

Artikel 15 – Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie
15.1 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Tip Marketing totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Tip Marketing zijn voldaan. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Tip Marketing mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien opdrachtgever (mede) uit door Tip Marketing geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor Tip Marketing en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Tip Marketing totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Tip Marketing heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
15.2 Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
15.3 Tip Marketing kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat cliënt alle aan Tip Marketing verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 16 – Rechten van Intellectuele of industriële eigendom
16.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Tip Marketing, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
16.2 Indien in afwijking 16.1 Tip Marketing bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Tip Marketing onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Tip Marketing aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.
16.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of te vermenigvuldigen.
16.4 Het is Tip Marketing toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
16.5 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Tip Marketing van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdracht vrijwaart Tip Marketing voor iedere vordering die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 – Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen jegens Tip Marketing aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tip Marketing.

Artikel 18 – Geschillen
18.1 Alle geschillen uit overeenkomsten met opdrachtgever voortvloeiende zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.